Sign in / Join

ความสุขในการทำงานสร้างได้ด้วย มนุษยสัมพันธ์

ความสุขในการทำงาน  ส่วนหนึ่งได้มาจากองค์กร เช่น สถานที่ทำงานสะดวกสบาย เครื่องไม้เครื่องมือ ครบครัน ผลตอบแทนดี เทคโนโลยีทันสมัย ให้โอกาสทำงานที่งานท้าทาย แต่ส่วนสำคัญกว่าที่จะทำให้ ที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานคือ “บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน” ซึ่งไม่มีใครจัดหามาให้เราได้ ไปซื้อหาที่ไหนก็ไม่ได้ มีทางเดียวคือคนทำงานทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาจึงอยากจะแนะนำแนวทาง บรรยากาศในการทำงานโดยใช้เทคนิค 3 Cs สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานดังนี้

  1. CLOSED GAP : ลดช่องว่างสร้างสัมพันธ์

เนื่องจากคนทำงานมีความแตกต่างกันหลายเรื่องทั้งวุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน พื้นฐาน ทางครอบครัว ฐานะ ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนั้น สิ่งแรกที่คนทำงานทุกคน ต้องทำคือการลดช่องว่างระหว่างบุคคลโดยการเปิดตัวเองออกไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งสามารถทำได้หลายทาง เช่น การทักทายด้วยความยิ้มแย้มให้กัน เดินเข้าไปพูดคุย เดินไปย้อนรับเมื่อมีคนมาติดต่องานที่แผนกเรา เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดก่อน ฯลฯ

  1. CARE : สร้างสายสัมพันธ์แห่งความรู้สึก

เมื่อช่องว่างระหว่างบุคคลน้อยลง เราต้องรีบฉกฉวยโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เช่น สังเกตดูว่าคน ๆ นั้นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อปรับคำพูด การแสดงออกให้เหมาะสมกับคนฟังแต่ละคน สอบถามความรู้สึกผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดแสดงความ แสดงการยอมรับผิดและขอโทษขออภัยหากเราพูดหรือทำอะไรลงไปแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี

  1. CONCERN : เสริมความสัมพันธ์ด้วยการลงมือทำ

มนุษยสัมพันธ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ต้องทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนคำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็น “ทำเพื่อเขา” เช่น เข้าไปสอบถามสารทุกข์สุกดิบเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานมีความทุกข์ เข้าไปช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องร้องขอโทรไปสอบถามเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่มาทำงาน แสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น

หากที่ทำงานใดทำได้ครบทั้ง 3Cs รับรองว่าที่นั่นจะมีแต่บรรยากาศ การทำงานแห่งความสุขอย่างแน่นอน